روز جهانی محیط زیست سال ۲۰۱۹

✍️روز جهانی محیط زیست سال ۲۰۱۹ به میزبانی چین برگزار می شود، با موضوع “آلودگی هوا”. ما نمی توانیم تنفس را متوقف کنیم، اما می توانیم کیفیت هوایی که تنفس می کنیم را تغییر دهیم . ✍️تقریبا ۷ میلیون نفر در سراسر جهان هر ساله از آلودگی هوا پیش از موعد از دنیا می روند …