?مطالعه میدانی :خسارات سیل به باغات انجیر روستای دمرود از توابع بخش معمولان

✍️درتاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ گروهی از انجمن حمایت و یاری به آسیب دیدگان اجتماعی (احیا) و انجمن علمی توسعه روستایی ایران عازم شهرستان پلدختر بخش معمولان شدند. هدف از این سفر «بررسی میدانی نیازهای اساسی کشاورزان منطقه» بود تا کمکهای مالی مردمی جمع آوری شده هدفمند و هوشمندانه در مسیر احیای مجدد تولید و …

? سفر به پلدختر

?بخش اول : خسارت و زیان ناشی از سیل ✍روز شنبه به تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ از اندیمشک به سمت پلدختر با دوستان همراهم آمدیم تا روستای چم مهر، آثار و بقایا سیل با ویرانی جاده و خسارتهایی که سیل به زیرساختهای حمل و نقل، مسکن، واحدهای تولیدی و کشاورزی که وارد کرده بود …

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .