پرواز آسمانی تهران -یاسوج

  ?تسلیت به خانواده محترم هموطنانمان ?تسلیت به همه ایران زمین ?روحتان شاد و غرین رحمت باشد?? شعری از دکتر شریعتی : ?“نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی …