?پیامدهای تنوع زیستی کشاورزی

✍️تجربه و تحقیق های انجام شده نشان داده است که تنوع زیستی در بخش کشاورزی می تواند در موضوعات ذیل نقش آفرینی نماید : ? افزایش بهره وری، امنیت غذایی و بازده اقتصادی ?کاهش فشار و تنش کشاورزی در مناطق شکننده، جنگل ها و گونه های در معرض خطر ? سیستم های کشاورزی را قوی …

♻️تنوع زیستی در بخش کشاورزی : تعریف و مفهوم

?با توجه به اهمیت موضوع تنوع زیستی در توسعه پایدار بخش کشاورزی و اقتصاد سبز، تصمیم گرفتم این موضوع را مورد مطالعه قرار داده تا هم به معلومات و دانش خودم افزوده شود و هم آنچه آموختم را با شما به اشتراک بگذارم . سعی خواهم نمود هر روز در این خصوص مطلبی در سایت …