“خسارت”( Damage )

“خسارت”( Damage ) اشاره به تخریب کامل یا جزئی دارایی های فیزیکی و زیرساخت ها در مناطق تحت تاثیر از فاجعه دارد، که شامل هزینه جایگزینی یا تعمیر است.”زیان ” (Losses )به تغییرات جریان های اقتصادی ناشی از فاجعه، اشاره دارد . ?سه دهه گذشته جهان شاهد افزایش چشمگیری در بلایای طبیعی به ویژه رویدادهای …