تامین اجتماعی روستائیان؛ برای چه کسانی و چه مکانی؟

در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران تعریف به نسبت جامعی از تأمین اجتماعی صورت گرفته است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل …