کاهش ضایعات محصولات کشاورزی تنها راهکار تأمین غذا

با افزایش جمعیت جهان و پایداری رشد آن در کشورهای درحال‌توسعه (بیش از نیمی از آن در قاره آفریقا) و پیش‌بینی رسیدن جمعیت به ٩,۶ میلیارد نفر در سال ٢٠۵٠، چالش دولت‌ها در سراسر جهان بر این سؤال استوار است: «چگونه غذایی کافی برای هر فرد تولید کنیم؟» به این سؤال، سازمان ملل متحد این …