کمک‌های بانک جهانی برای تأمین مالی بخش کشاورزی

تأمین مالی کشاورزی پایدار در بانک جهانی برای امنیت غذایی آتی مردم جهان مورد توجه بوده است. هدف اصلی بانک جهانی دادن وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن‌دسته از کشورهای در‌حال‌توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش‌وپرورش و همچنین اجرای برنامه‌های عمرانی است. …