پارادوکس همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی و سوال قدیمی علم بهتر است یا ثروت؟

سال‌های سال از ما پرسیده شد که علم بهتر است یا ثروت و به ما قبولانده شد که علم بهتر از ثروت است. بعد از طی مدارج علمی فهمیدیم که بله علم بهتر از ثروت است، اما در چه جامعه ای؟ با نوعی نگاه تطبیقی و شاید بدبینانه بنظر می‌رسد در جامعه سنتی و حتی …