چرا بی تفاوتی؟

همیشه حوادث و واقعه های خوبی اتفاق می افتند که گاهی انرژی دهنده برای پیمودن اهدافمون هستند ، گاهی شکر گزاری از وضعیتی که داریم ، گاهی تامل در اندیشه و رفتار را باعث می شود ،گاهی فرصت خدمت به خانواده و مردم را باعث می شود و گاهی که از همه به نظرم شیرین …