بحران امروز صنایع غذایی و بیم فردای امنیت غذایی

کلیه عملیاتی که پس از صید و برداشت محصولات زراعی و باغی و یا ذبح دام انجام شده و مواد خام را به ماده غذایی آماده مصرف تبدیل می‌کند، شامل روش‌های نگهداری، فرآوری، بسته‌بندی و سایر عملیات، زیرمجموعه صنایع غذایی قرار می‌گیرند. اهمیت و جایگاه صنایع غذایی را می‌توان در ایجاد و خلق ارزش، اشتغال …

بیم امنیت غذایی از مهاجرت ها

شاید بارها و بارها در مقالات و طرح های تحقیقاتی و اظهار نظر مسئولان و محققان این جمله را شنیده باشیم که ” مهاجرت روستائیان به شهر پیامدهای منفی برای جامعه شهری داشته و باعث ….” یعنی همواره نوع نگاه ما شهرنشینان به مقوله جابه‌جایی جمعیت از روستا به شهر، با این تفکر بوده که …