مطالعه تطبیقی نقش بیمه های زندگی در پس انداز ملی در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران

در ایران به بیمه های عمر و زندگی به آن گونه ای که بای و شاید توجه خاصی مبذول نشده و به عنوان بخش مهمی از پس انداز ملی به حساب نیامده است. ازاین رو و با توجه به اهمیت پس انداز در ایجاد سرمایه گذاری و اهمیت بیمه های عمر در پس انداز، این …