بررسی رابطه میان بیمه عمر و پس انداز در ایران

در ایران به بیمه های عمر و زندگی به آن گونه ای که باید و شاید توجه خاصی مبذول نشده و به عنوان بخش مهمی از پس از انداز ملی به حساب نیامده است. از این رو و باتوجه به اهمیت پس انداز در ایجاد سرمایه گذاری و اهمیت بیمه های عمر در پس انداز …