تنوع زیستی کشاورزی : دسترسی به بذر و امنیت غذایی

✍️یک موضوع جدید مرا فراخواند ” تنوع زیستی کشاورزی : دسترسی به بذر و امنیت غذایی ” . بانو دکتر رضوی مرا به  بازدید و نشست تخصصی دعوت نمودند . ۲۴ خرداد ماه در شیراز بازدیدی از مزارع که تنوع زیستی را در تولید گندم  دیم با همکاری مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا)  …