تضعیف صنعت

وضعیت رشد و بهر ه وری در صنعت چگونه بود؟ مجموعه فعالیتهای بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال زایی ایفا می‌کند و از طرف دیگر فعالیتهای بخش صنعت از تنوع بالایی برخوردار بوده و در صورت فراهم ­سازی الزامات و بسترهای لازم برای ارتقای آن، می­ تواند محرک رشد …