بسته ارزی ثبات‌آور نیست

التهابات نرخ ارز طی چند ماه گذشته که منجر به کناره‌گیری ریاست بانک مرکزی و روی کار آمدن مدیریت جدید بود، آغازش با بسته جدید سیاست ارزی همراه بود. به عبارتی این طور برداشت می‌شود که با روی کار آمدن مدیریت جدید بانک مرکزی، وضعیت موجود آسیب‌شناسی شده و برای گلوگاه‌هایی که عوامل اصلی ایجاد …