گزارش سفر به شهرستان سر پل ذهاب : ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوستان و همراهان گرامی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اردیبشهت ۱۳۹۷ تیرماه اینجانب فاطمه پاسبان به همراه نماینده خانه زر، خانم دکتر مافی به شهرستان سرپل ذهاب مراجعه نمودیم . هدف این سفر برگزاری کارگاه با اعضای کمیته روستایی بازگیر قلعه پرور به منظور شروع شکل دهی و ساماندهی صندوق توسعه روستا و نشست با …