برف و بحران ؟!!!

دیشب شروع برف سنگینی در تهران بود و خوشحال از اینکه رحمت خداوند بر ما بارش نمود . شب به فکر بودم حالا فردا صبح چطوری بروم سرکار . گفتم خدا بزرگ است تا صبح . صبح بیدار شدم طبق معمول هر روز . بیرون را نگاه کردم برف همه جا را سفید پوش کرده …