رویکرد بانک جهانی به تأمین مالی کشاورزی و روستایی

تأمین مالی کشاورزی پایدار بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد سبز یکی از مباحث مهم در اقتصاد جهانی است. موضوع تأمین بخش کشاورزی در بسیاری از سازمان‌های جهانی مورد توجه است. یکی از آنها بانک جهانی است که تحت عنوان گروه تأمین مالی کشاورزی، به موضوع تأمین مالی بخش کشاورزی می‌پردازد. در همین راستا ضرورت‌های تأمین …