?طلاق در میان بانوان مناطق روستایی کشور

?همانند دیگر پدیده های جمعیتی همچون باروری و مرگ ومیر، الگوها و روندهای طلاق نیز در طول دهه های اخیر دچار تغییرات زیادی شده است. از جمله این تغییرات میتوان به افزایش طلاق در سنین جوانی اشاره کرد. بر اساس آمارسرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ ، از مجموع حدود ۷۴۹ هزار بانوان بدون همسر …