بانوان روستایی و توانمندسازی برای توسعه پایدار

بانوان روستایی نقشی کلیدی در حمایت از خانواده و جوامع خود در دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه، تولید درآمد و بهبود معیشت روستایی و رفاه عمومی دارند. آنان به کشاورزی و صنایع روستایی کمک کرده و در اقتصاد محلی و جهانی سهم دارند. بانوان روستایی وظایف و نقش‌های مختلف و متعددی بر عهده دارد؛ …