بررسی اثر بخشی تسهیلات مشاغل خانگی ارائه شده به بافندگان خانگی فرش دستباف

در برنامه پنجم توسعه در خصوص ارتقای صنعت فرش دستباف و توسعه مشاغل خانگی، ابزار سیاستی تامین مالی خرد به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی، به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر به کار گرفته شد. بدین گونه که وام های خرد به مشاغل خانگی قالی‌بافی اعطا شده است. این اعتبارات تا کنون تحت عنوان …