باغ درمدرسه

?باغ درمدرسه (School gardens ) در بسیاری از کشورها، با اشکال و اندازه های مختلف و با اهداف متفاوت وجود دارد. در اکثر موارد، باغ درمدرسه یک منطقه از زمین در محوطه مدرسه یا در نزدیکی آن است که در آن سبزیجات، گلها، گیاهان دارویی، درختان، بوته ها و بسیاری از گیاهان دیگر رشد می …