تفاوت‌های آماری این بار در «باغداری»

طبق گزارش اخیر مرکز آمار، کل مساحت باغ و قلمستان‌های کشور در حالی در سال ۱۳۹۴ معادل ۸ / ۱ میلیون هکتار اعلام شده که در سال ۱۳۶۷ این میزان تنها یک میلیون هکتار بوده است. طبق گزارش اخیر مرکز آمار، کل مساحت باغ و قلمستان‌های کشور در حالی در سال ۱۳۹۴ معادل ۸ /۱ …