حمایت از کالای تولید داخلی : مشکلات و چالش های توسعه بازارهای فروش از طریق صادرات

?ایجاد بازارهای جدید از طریق صادرات یکی از راهکارهای افزایش فروش تولیدات داخلی و رونق کسب و کارهای داخلی است . برای دستیابی به این مهم مدیریت بهینه زنجیره صادراتی و اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب در کنار توانمندسازی بخش تولیدی در ادبیات موضوع توصیه شده است. امکان پذیری این توصیه در گرو هماهنگی موثر بین …