تعداد ایتام کمیته امداد در سال ۹۴

شاید گاهی بپرسیم خوب من انسان توسعه یافته  می خواهم باشم و به توسعه کشورم کمک کنم چه کاری می توانم بکنم؟ زمینه های فراوانی برای کمک و همیاری برای در مسیر قراردادن کشور و کمک به مردم عزیز کشورمون هست . یک نگاهی به آمار انداختم برایم جالب آمد . گفتم این اطلاعات را …