هفته اهدای کتاب

??? ۱۹ دی آغاز هفته اهدای کتاب یاری که همیشه مهربان است با اهدای کتاب به آنهایی که دوست داریم، دانایی و دانش را هدیه دهیم و زا این طریق با ترویج رفتار کتابخوانی گامی در جهت اعتلا و توسعه پایدار کشورمان برداریم . خواندن یک مهارت پایه ای است که امکان ایجاد زمینه کسب …