بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی تامین کننده امنیت غذایی / تولیدی و درآمدی بخش کشاورزی

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه و امنیت غذایی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه امری ضروری قلمداد می شود. درمیان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر ، بهبود امنییت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند. علاوه براین بخش کشاورزی در افق آینده …