انگور و محصولات فرعی آن

تاک ( مو) یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که کشاورزان در اکثرنقاط ایران با کشت و نگهداری آن آشنایی دارند. انگور یکی ازمهمترین میوه هایی است که کشت و تولید آن در کشور ما از سابقه بسیار طولانی بر خوردار بوده و به صورت تازه خوری در سبد مصرفی خانوار وجود دارد. انگور به …

بررسی و تحلیل ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی انگور و سیب جهان و ایران – طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ –

بر این اساس با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده (RCA) ،مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA) ،نسبت تمرکز (CR) ،شاخص هرفیندال (HHI) و برآورد رگرسیون خطی به بررسی ساختار بازار جهانی،مزیت نسبی صادراتی کشورهای مهم و عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران پرداخته شده است. (به تصویر صفحه …