شروع قرن جدید : ما و ایران زمین و جهان

سال ۱۴۰۰ پایان قرن اخیر در تقویم هجری شمسی است که از روز چهارشنبه یکم فروردین ۱۳۰۱، آغاز شده و روز یک‏شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به پایان رسید و روز اول قرن پانزدهم هجری خورشیدی، دوشنبه یکم فروردین ۱۴۰۱ است. یک نگاهی به اعداد کردم فروردین ۱۳۰۱ تا اسفند ۱۴۰۰، مصادف با یک قرن؛ چه …

نگاه انسان توسعه یافته به خود و پیرامونش

دیروز کنجکاو شدم به اطراف خودم نگاهی انداختم و نقادانه عزیزان دور و برم را نگاه کردم تا خصوصیات متبلور شده انسان توسعه یافته را ببینم و لمس کنم . کمی دقیقتر شدم دوستانی را دیدم که مثل فرشته بودند مهربان و باسخاوت و دوست داشتنی . برگشتم دوباره به خصوصیات انسان توسعه یافته در …

توسعه پایدار نیازمند انسان توسعه یافته

نگاهی به نوشته های افراد مختلف از متخصص و غیر متخصص که می اندازیم همواره این سوال مطرح است چرا فلان کشور پیشرفت کرد و ما نه ؟ همواره دنبال مقصر هستیم تا انگشت اتهام به سمت او برود و بعد با خیال راحت که مقصر پیدا شد ادامه راهی را برویم که بود . …