اندیشه مثبت

در زندگی شخصی، خانوادگی ، شغلی ، اجتماعی نوع نگاه و اندیشه ، انسان را یا برای همیشه متوقف کرده یا به انحراف برده و در مسیری خارج از مسیر واقعی خلقت بشریت می‌کشاند. اگر اندیشه مثبت باشد،انسان را به سر منزل خیر و صلاح و موفقیت خواهد رساند و مسیر را برای انسان توسعه …