تعهد به صیانت از آب

انتقال آب مهمتر است یا تغییر انگاره؟ رویدادهای ســالهای اخیر در مورد آب، حاکی از بحرانی تر شدن شرایط موجود همچون خشک شدن دریاچه ها و تالابها، کاهش ذخایر منابع آبی، کاهش بارندگی و ادامه خشکســالی و به خطرافتادن حیات جانوری، گیاهی و انسانی است. در کنار آن پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کمبود آب به …

چرا انتقال آب فعلاً بهترین گزینه نیست؟

رویدادهای سال‌های اخیر در مورد آب، حاکی از بحرانی‌تر شدن شرایط موجود همچون خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کاهش ذخایر آبی، کاهش بارندگی و ادامه خشکسالی و به خطر افتادن حیات جانوری، گیاهی و انسانی است. فاطمه پاسبان / کارشناس اقتصادی رویدادهای سال‌های اخیر در مورد آب، حاکی از بحرانی‌تر شدن شرایط موجود همچون خشک …