تصمیمی بدون تضمین؛ چرا انتزاع وزارت صمت خطاست؟

از نظر ادبیات موضوع و تئوری، بارها در مطالب مختلف کارشناسان و متخصصان اقتصادی، لزوم توجه به طرف تقاضا در برنامه‌ریزی تولید در قالب مفهوم «زنجیره ارزش» را بیان کردند و «تولید بازار محور» را راه حل تخصیص بهینه منابع و خلق ثروت و ارزش برشمردند. به عبارتی تولیدکننده‌ای موفق است که توانایی عرضه‌ محصول …