با دستان کوچک خود،خانه ای خواهم ساخت

۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ بازدیدی از روستای ‘سراب ذهاب قادری’ داشتیم . کودکی با آرامی آجرها را برمی داشت و روی هم می گذاشت گویی دیگر صبر نداشت پدرش خانه را روبراه کند . ازش پرسیدم خونه می سازی . گفت بله . گفتم در و پنجره هم دارد گفت بله . گفتم خانه …