ساختن زندگی و امید در ویرانی زلزله

کلمه “ازدست دادن ” برای خیلی اتفاقات به کار می رود . یکی می گوید من شغلم را از دست دادم ، یکی می گوید من پولم را از دست دادم ، یکی می گوید من خانه ام را از دست دادم ، یکی می گوید من ماشینم را از دست دادم و یکی می …