صید بی‌رحمانه الماس سیاه

توسعه روزافزون صنایع و احداثکارخانه‌های بسیار در حاشیه رودخانه‌ها، استفاده از آب شیرین جهت مصارف صنعتی، ورود هزاران تن فلزات سنگین، سموم کشاورزی و همچنین آلودگی‌های نفتی به اکوسیستم دریای خزر، خطر جدی را برای بقای آبزیان این دریا فراهم کرده است. فاطمه پاسبان، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی درباره ارزشی که خاویار ایرانی در اقتصاد …