سال ۱۳۹۶ گذشت اما مسوولیت ما چیست؟

سال ۱۳۹۶ با همه سختی های آن گذشت . اتفاقات ناگواری حادث شد که تنها دل حادثه دیدگان را نلرزاند و غمگین نساخت بلکه دل تک تک ماها با هموطنانمان گرفت و گریه کرد و غمگین شد . هنوز به خاطرمان هست سی‌ام فروردین سال ۹۶ اولین حادثه تلخ سال رقم خورد و آن واژگونی …