افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از تغییرات اقلیم

تغییر اقلیم به‌دلیل تأثیر بر فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند بر قیمت کالاهای تولیدی تأثیرگذار باشد. بخش کشاورزی و تولید غذا نیز متأثر از تغییرات اقلیم شده و بر قیمت محصولات آنان تأثیرگذار است. در بحث تأمین غذا و امنیت غذایی چالش مهم در زمینه تولید غذا، نابودی محیط‌زیست و طبیعت و تغییرات اقلیم است. این موضوعات …