بررسی منابع تامین مالی تولید‌کنندگان بخش کشاورزی و ارزیابی آن

کشاورزان برای تامین مالی نیاز های مصرفی و تولیدی خود( به دلیل تعلق نگرفتن سود حاصل از تولید و فروش به آنها) مجبور به پیش فروش محصولات می شوند. اطلاعات نشان می دهد که پیش فروش کردن محصولات کشاورزی به زیان تولید کنندگان و تولید بخش کشاورزی است. از سوی دیگر آمار نمایان می سازد …