نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران

سرمایه در گردش،منجر به افزایش تولید می‌شود و ازاین‌رو می‌تواند در اشتغالزایی بخش تأثیر داشته‌ باشد. از طرفی شواهد و قراین موجو حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا اشتغال‌ در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوریهای جدید روند کاهش داشته،در حالی …