اصلاحات کشاورزی؛ از چه مسیری؟

بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور و معیشت عده‌ای از افراد جامعه را به طور مستقیم و غیرمستقیم تامین می‌کند. مدیریت فعالیت‌های بخش کشاورزی و توسعه پایدار آن نیازمند توجه به سه موضوع است: ۱) مدیریت کارآمد با شیوه مشارکتی ۲) ساختار مناسب، …