توسعه فرصت های شغلی

 داشتن درآمد پایدار حاصل از کار و فعالیت، سرآغاز داشتن یک برنامه هدفمند شخصی، خانوادگی و اجتماعی برای هر فرد است. اینکه در زندگی شخصی می خواهیم چه اقداماتی بکنیم، برای خانواده چه فعالیتهایی در نظر گرفتیم و در اجتماع چطوری و چگونه می خواهیم مسوولیت اجتماعی خودمان را ایفا کنیم و در توسعه پایدار …

زراعت در کشاورزی و نقش آن در اشتغال و ارزش‌افزوده

یکی از فعالیت‌های کشاورزی که در ایجاد ارزش ‌افزوده و اشتغال اهمیت و سهم دارد زراعت و فعالیت‌های مرتبط به آن است. فعالیت‌های بخش زراعت مربوط به تولید محصولات زراعی است که شامل کاشت، داشت و برداشت می‌شود. این فعالیت‌ها به‌طور مستقیم باعث ایجاد ارزش‌افزوده و شغل می‌‌شوند. در کنار آن مشاغل و فعالیت‌های غیرمستقیم …

تولید بخش کشاورزی و اشتغال از شعار تا واقعیت

سال ١٣٩۶ با رویکرد توجه به افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز  شد. رکود حاکم بر اقتصاد کشور که به دنبال خود کاهش فرصت‌های شغلی را برای جویندگان کار فراهم کرده است، نیازمند استراتژی و برنامه مشخص برای خروج از وضعیت موجود است. آنچه مسلم است، هر فعالیت اقتصادی الزامات …