بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیرزراعی در خراسان

مباحث اشتغال و بیکاری به انسان بر می گردد و پیچیدگی های انسان و نیازهای مختلف او اقتضا میکند که از ابعادمختلف به این مهم توجه شود و با بررسی فعالیتهای اقتصادی و شناخت پتانسیلهای آن از یک طرف و رفع موانع و نواقص موجود در بازار کار ، امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افراد …