اشتغال سبز و کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت

نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ایفا می‌کند؛ زیرا از یک‌سو به‌عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر به‌عنوان هدف توسعه مطرح است. مسائل مربوط به نیروی انسانی، هم جنبه اقتصادی و هم جنبه غیراقتصادی دارند؛ بنابراین در برنامه‌ریزی کلان نیروی انسانی اهمیت چشمگیری یافته است. اشتغال یکی از موضوعاتی است که به آن …