کرونا در روستاها چه کرد؟

وکووید-۱۹ چه برسر روستاها و اشتغال زنان آورده است؟ نقش اساسی که زنان و دختران در تضمین پایداری خانوارها و جوامع روستایی ، بهبود معیشت روستایی و رفاه ایفا می کنند ، بر همگان شناخته شده است. اما در مقابل وضعیت موجود آنان تصویری ناعادلانه را ترسیم می­نماید، نگاهی به آمار و ارقام این واقعیت …