عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران (۱۳۴۷ تا ۱۳۸۳)

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر متغییرهای سهم ارزش افزوده صنعت  به عنوان شاخص مراحل اولیه توسعه، مجذور سهم ارزش افزوده صنعت به عنوان شاخص توسعه یافتگی  ، تعداد فرزندان ، نسبت ازداواج به طلاق ، سهم مخارج دولت از تولید ناخاص داخلی – به عنوان شاخص اندازه دولت – و هزینه خانوار روستایی در …