بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیرزراعی در خراسان

مباحث اشتغال و بیکاری به انسان بر می گردد و پیچیدگی های انسان و نیازهای مختلف او اقتضا میکند که از ابعادمختلف به این مهم توجه شود و با بررسی فعالیتهای اقتصادی و شناخت پتانسیلهای آن از یک طرف و رفع موانع و نواقص موجود در بازار کار ، امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افراد …

ارزیابی عملکرد صندوق توسعه اشتغال روستایی در ایجاد فرصتهای شغلی در استان خراسان

اعمال سیاستهای گوناگون به منظور توسعه فرصتهای شغلی در برنامه های توسعه ای کشور همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده که یکی از این سیاستها، ایجاد صندوق توسعه اشتغال روستایی با هدف افزایش میزان اشتغال در مناطق روستایی کشور می باشد . ادامه سیاست مزبور و یا تغییر در فرآیند آن نیازمند ارزیابی از عملکرد آن …

ارزیابی اقتصادی اعتبارات تکلیفی در مرغداریهای گوشتی استان خراسان

بسیاری از ضروریات زندگی انسانها ،از قبیل غذا برای ادامه حیات ،چرم طبیعی ،الیاف . و… از طریق کشاورزی فراهم می شود. به عبارت دیگر کشاورزی اولین فعالیت تولیدی است که بشر برای ادامه حیات خود آن را فراگرفته است . کشاورزی یکی از مهمترین عوامل زیربنای اقتصادی و استقلال هر کشورمحسوب می شود که …