بررسی و ارزیابی مشاغل روستایی (زراعی و غیر زراعی) در استان خراسان

  مباحث اشتغال و بیکاری به انسان بر می گردد و پیچیدگیهای انسان و نیازهای مختلف او اقتضا می کند که از ابعاد مختلف به این مهم توجه شود و با بررسی فعالیتهای اقتصادی و شناخت پتانسیلهای آن از یک طرف و رفع موانع و نواقص موجود در بازار کار، امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افراد …