ارزیابی اقتصادی اعتبارات تکلیفی در مرغداریهای گوشتی استان خراسان

بسیاری از ضروریات زندگی انسانها ،از قبیل غذا برای ادامه حیات ،چرم طبیعی ،الیاف . و… از طریق کشاورزی فراهم می شود. به عبارت دیگر کشاورزی اولین فعالیت تولیدی است که بشر برای ادامه حیات خود آن را فراگرفته است . کشاورزی یکی از مهمترین عوامل زیربنای اقتصادی و استقلال هر کشورمحسوب می شود که …