بازرگانی و صادرات غیرنفتی: مروری اجمالی بر نقش فرش در اقتصاد ایران

“از آنجایی که یکی از اهداف مهم برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و یکی از موارد مهم طرح سامان‌دهی اقتصاد کشور”افزایش اشتغال و کاهش بیکاری‌ می‌باشد،لذا توجه به این صنعت چون نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی به‌ سرمایه کمتری نیاز دارد(در سال ۵۷۳۱ به‌طور متوسط برای هر خانوار ارزش‌ سرمایه‌گذاری در صنعت قالی و قالیچه …